gyrfacymru.com | careerswales.com
English

Swyddi Gwag Gyrfa Cymru

Mae gan Gyrfa Cymru y swyddi gwag canlynol. Cliciwch y swydd i ddechrau'r broses ymgeisio.

mwy o fanylion 

Swyddog Adnoddau Dynol

Cyflog: £22,371 - £23,931
Cyfnod Mamolaeth am gyfnod o 6 mis i ddechrau.
Rhan amser (0.6 CALl)

Rydym yn chwilio am Swyddog Adnoddau Dynol i ddarparu gwasanaethau cymorth adnoddau dynol ar bob agwedd o adnoddau dynol o fewn Gyrfa Cymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm profiadol, cefnogol a brwdfrydig. Rhai o ddyletswyddau'r swydd fydd cynorthwyo'r Cydgysylltwyr Adnoddau Dynol i reoli'r broses recriwtio ac absenoldebau salwch, yn ogystal â diweddaru, cynnal a chynorthwyo rheolwyr a staff i ddeall systemau adnoddau dynol amrywiol. Y Swyddog Adnoddau Dynol yw'r man cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau staff drwy e-bost a thros y ffôn. Bydd angen teithio o amgylch Cymru o bryd i'w gilydd.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 09:00 dydd Llun 1 Ebrill 2019.

mwy o fanylion 

Cynorthwyydd Personol i'r Prif Weithredwr

Cyflog: £19,506 - £22,109
Cyfnod Mamolaeth am 6 mis i ddechrau.
Rhan-amser (0.4 CALl, amrywiol)

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Personol i ddarparu gwasanaeth gweinyddol, trefniadol a logistaidd effeithlon ac ymatebol i'r Prif Weithredwr a'r Tîm Gweithredol, gan gynorthwyo i reoli a blaenoriaethu amser. Bydd y gwaith yn cynnwys cysylltu â phobl ar bob lefel, rheoli dyddiaduron, drafftio a fformatio dogfennau a pharatoi ar gyfer cyfarfodydd; trefnu dyddiadau, lleoliadau, llunio agendâu, anfon papurau a chymryd cofnodion. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn gyfrifol am gadw systemau ffeilio effeithlon. Bydd angen teithio o amgylch Cymru o bryd i'w gilydd.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 09:00 dydd Llun 1 Ebrill 2019.

mwy o fanylion 

Cynghorwr Cyswllt Busnes / Cynghorwr Cyswllt Busnes Dan Hyfforddiant

Cyflog: £22,371 - 30,175
TBA

Mae gennym swydd llawn amser - yng Ngogledd Powys gyda'r lleoliad swyddfa yn y Drenewydd.

A oes gennych ddiddordeb mewn gweithio mewn partneriaeth a busnesau a chyflogwyr i helpu i ganfod sut y gallant weithio gyda'r byd addysg er mwyn codi ymwybyddiaeth dysgwyr o natur newidiol byd gwaith, y sgiliau sydd eu hangen a'r cyfleoedd sydd ar gael?

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn creu, yn sefydlu ac yn cynnal perthynas gadarnhaol gyda rhwydwaith o gyflogwyr a'u cyrff proffesiynol i gefnogi'r broses o gyflwyno gwasanaethau cyswllt a chyflogwyr.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 09:00 dydd Iau 4 Ebrill 2019.

careerswales.com / gyrfacymru.com

Ymwrthodiad

Pan fyddwch yn darparu manylion personol byddwn yn cadw'r wybodaeth ar ein cronfa ddata ac yn ei defnyddio i ymateb i'ch ymholiad neu eich sylwadau yn unol â'n polisi preifatrwydd.