gyrfacymru.com | careerswales.com
English

Uwch Beiriannydd Datblygu Gweithrediadau (DevOps)

Cyflog: £35,897
Amser llawn (37 awr yr wythnos)

Uwch Beiriannydd Datblygu Gweithrediadau (DevOps) - Gradd Cyflog 6, y cyflog cychwynnol yw £35,897

Gyrfa Cymru Careers Wales (is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru) yw prif ddarparwr cenedlaethol Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd, sy'n darparu gwasanaeth gyrfaoedd dwyieithog diduedd ac annibynnol i bobl o bob oed yng Nghymru ar draws ystod o sianelau Ar hyn o bryd rydym yng nghanol rhaglen Trawsnewid Digidol fawr a fydd yn sicrhau ein bod ar flaen y gad o ran darparu gwasanaethau gyrfaoedd modern. Beth am ymuno â ni a bod yn rhan o'r cyfnod newydd cyffrous hwn i Gyrfa Cymru a'n helpu i ddarparu gwasanaethau gwell fyth i'n cwsmeriaid?

Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol i gefnogi'r gwaith o ail-lwyfannu a datblygu gwefan newydd Gyrfa Cymru, gan gynnwys gweithredu sianel integreiddio parhaus/cyflenwi parhaus (CI/CD) Gyrfa Cymru, ac integreiddio'r Rhyngwyneb Defnyddiwr a rhesymeg busnes. Gan weithio mewn amgylchedd datblygu hyblyg bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am;

Er mwyn bod yn addas ar gyfer y swydd hon bydd gennych radd ym maes peirianneg systemau/cyfrifiadureg, neu gymhwyster cyfatebol, neu brofiad mewn disgyblaeth berthnasol.

Dylech hefyd gael y canlynol:

Mae lleoliad y swydd hon yn dibynnu ar leoliad yr ymgeisydd llwyddiannus.

Dylid gwneud ceisiadau ar-lein yn http://ymgeisio.gyrfacymru.com/

Dylid dychwelyd ffurflenni cais wedi'u cwblhau at ad@gyrfacymru.com erbyn 9am ar 14/06/19.

Sylwer na fyddwn yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV. Croesewir ceisiadau yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Ni fydd cais a wneir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Gyrfa Cymru Careers Wales yw enw masnachu Career Choices Dewis Gyrfa, sy'n is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 09:00 dydd Gwener 14 Mehefin 2019.

Er mwyn ymgeisio am y swydd hon bydd rhaid gwneud y canlynol:

 1. Rhoi rhai manylion cyswllt isod
 2. 2.Lawrlwytho'r pecyn cais ar y dudalen nesaf
 3. 3.Dychwelyd y ffurflen gais a'r ffurflen monitor cyfle cyfartal i dîm AD Gyrfa Cymru:
  Trwy e-bost: hr@careerswales.com
  Trwy'r post:
   HR Enquiries
   HR Officer
   Careers Wales Gyrfa Cymru
   Unit 21
   North Walk
   Cwmbran
   Torfaen
   NP44 1PR

Sylwch nad yw Gyrfa Cymru yn derbyn CVs.

Mae'n rhaid i chi roi eich enw, cyfeiriad a chyfeiriad e-bost, a rhif ffôn neu symudol cyn cyflwyno'r ffurflen hon