gyrfacymru.com | careerswales.com
English

Cynorthwywyr Gweinyddol

Cyflog: £18,029
Amser llawn (37 awr yr wythnos)

Cynorthwywyr Gweinyddol

Ydych chi'n chwilio am swydd lle rydych yn gweithio mewn tim sy'n ysbrydoli ac yn cefnogi pobl i feddwl am eu gyrfa yn y dyfodol? Rydym yn chwilio am unigolion hyblyg sy'n rhoi'r cwsmer yn gyntaf i ymuno â'n tim i ddarparu'r cymorth gweinyddol er mwyn ein galluogi i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid.

Mae Career Choices Dewis Gyrfa Cyf (CCDG) yn is-gwmni ym mherchnogaeth Llywodraeth Cymru. Rydym yn cyflawni cylch gwaith a bennwyd gan Weinidogion Cymru ac yn darparu gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd dwyieithog, annibynnol a diduedd i bobl o bob oed yng Nghymru.

Contract: Parhaol

Oriau: Amser llawn (37 awr) ondrydym yn gallu cynnig amrediad o swyddi llawn amser a rhan amser yn y lleoliadau canlynol

Swyddfa: Pen-y-bont ar Ogwr 0.8 CALl; Caerdydd 1.0 CALl; Abertawe 1.0 CALl; Hwlffordd 1.0 CALl; Castell Nedd 0.8 CALl; Wrecsam 1.0 CALl; Y Rhyl 1.0 CALl; De Ddwyrain Cymru 1.0 CALl, Gogledd Cymru 1 CALl a De Cymru 1 CALl (Gellir lleoli swyddi De Ddwyrain Cymru, De Cymru a Gogledd Cymru mewn unrhyw un o'n Canolfannau Gyrfa yn y rhanbarthau yma - mae manylion lleoliadau ein canolfannau ar ein gwefan)

Graddfa Cyflog: £18,029 y flwyddyn - £18,986 y flwyddyn

Cyflog Cychwynnol: £18,029 y flwyddyn

Dyddiad Cau: Dylid anfon ceisiadau i AD@gyrfacymru.com erbyn 9am ar 24/06/19.

Ymysg y buddion deniadol mae oriau hyblyg, 30 diwrnod o wyliau blynyddol, cynllun pensiwn cyfrannol a chynllun arian yn ol yn gysylltiedig ag iechyd.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu cymorth gweinyddol a derbynfa effeithlon ac effeithiol i'n timau a'n canolfannau.

Rhaid i ymgeiswyr ddangos eu bod yn meddu ar y canlynol:

Yn ogystal

Dylid dychwelyd ffurflenni cais wedi'u cwblhau at AD@gyrfacymru.com erbyn 9am ar 24/06/19.

Sylwer na fyddwn yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV. Mae'r swydd-ddisgrifiad llawn, y ffurflen gais a'r ffurflen Asesu Iaith Gymraeg (os ydych yn medru siarad Cymraeg ac yn gallu cyflawni dyletswyddau'r swydd drwy gyfrwng y Gymraeg) er mwyn gwneud cais am y swydd hon ar gael yn http://ymgeisio.gyrfacymru.com/

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Ni fydd cais a wneir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 09:00 dydd Llun 24 Mehefin 2019.

Er mwyn ymgeisio am y swydd hon bydd rhaid gwneud y canlynol:

 1. Rhoi rhai manylion cyswllt isod
 2. 2.Lawrlwytho'r pecyn cais ar y dudalen nesaf
 3. 3.Dychwelyd y ffurflen gais a'r ffurflen monitor cyfle cyfartal i dîm AD Gyrfa Cymru:
  Trwy e-bost: hr@careerswales.com
  Trwy'r post:
   HR Enquiries
   HR Officer
   Careers Wales Gyrfa Cymru
   Unit 21
   North Walk
   Cwmbran
   Torfaen
   NP44 1PR

Sylwch nad yw Gyrfa Cymru yn derbyn CVs.

Mae'n rhaid i chi roi eich enw, cyfeiriad a chyfeiriad e-bost, a rhif ffôn neu symudol cyn cyflwyno'r ffurflen hon