gyrfacymru.com | careerswales.com
English

Anogwyr Cyflogadwyedd

Cyflog: £19,506 - 22,109
Amser llawn (37 awr yr wythnos)

Anogwyr Cyflogadwyedd

Ydych chi'n edrych am swydd lle rydych yn ysbrydoli a chynorthwyo pobl i feddwl am eu gyrfa yn y dyfodol? A oes gennych sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid rhagorol? Os felly, rydym yn edrych am gyfathrebwyr hyblyg ac effeithiol sydd yr un mor gartrefol yn cyfathrebu â chwsmeriaid ar lafar neu wyneb-yn-wyneb ag ydynt yn defnyddio cyfathrebu digidol (dros y ffon, dros y we neu'r cyfryngau cymdeithasol) er mwyn darparu gwybodaeth a chyngor i'n cwsmeriaid.

Mae Career Choices Dewis Gyrfa Cyf (CCDG) yn is-gwmni ym mherchnogaeth Llywodraeth Cymru. Rydym yn cyflawni cylch gwaith a bennwyd gan Weinidogion Cymru ac yn darparu gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd annibynnol, di-duedd a dwyieithog i bobl o bob oedran yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw Cymru lle mae unigolion yn cael eu hysbrydoli i gymryd rheolaeth o'u gyrfaoedd.

Anogwyr Cyflogadwyedd - Cyflog £19,506 - £22,109

Mae gennym ni nifer o swyddi parhaol (amser-llawn neu rhan-amser) yn y Fenni 1.0 FTE; Casnewydd 1 FTE; Caerdydd 1 FTE; Y Barri 0.6 FTE; Llandudno 0.6 FTE; Abertawe 1.8 FTE; Sir Benfro 1 FTE ac 1FTE naill ai yng Nghaerdydd neu Llandudno/Parc Menai, Bangor.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda grwp amrywiol o gleientiaid yn amrywio o bobl ifanc mewn addysg a'r rhai ar gyfnodau pontio, oedolion di-waith sy'n dymuno dychwelyd i waith neu hyfforddiant, rhieni neu bobl sy'n awyddus i newid eu gyrfa.

Mae Anogwyr Cyflogadwyedd

Dylai Anogwyr Cyflogadwyedd fod wedi'u haddysgu i safon NVQ 3 neu gymhwyster cyfatebol, yn ddelfrydol mewn maes cysylltiedig e.e. cyngor a chyfarwyddyd, neu fod â phrofiad o weithio ar y lefel hon. Os nad oes gennych NVQ 3 eisoes, byddwn yn darparu'r hyfforddiant a'r cymorth sydd ei angen arnoch i ennill y cymhwyster gwerthfawr hwn.

Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus gael Datgeliad Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae'r disgrifiad swydd llawn, y ffurflen gais, a ffurflen Asesu'r Gymraeg (os ydych yn siarad Cymraeg ac yn gallu cyflawni dyletswyddau'r swydd drwy gyfrwng y Gymraeg) ar gael yma http://apply.careerswales.com.

Dylid dychwelyd unrhyw geisiadau at ad@gyrfacymru.com erbyn 4pm ddydd Gwener 24/06/19.

Er gwybodaeth, nid ydym yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV bellach.

Ymysg y buddiannau deniadol mae oriau hyblyg, 30 diwrnod o wyliau (pro rata ar gyfer cyflogeion rhan amser), cynllun pensiwn cyfrannol a chynllun arian yn ol sy'n gysylltiedig ag iechy

Mae'n bosibl y bydd y swydd hon yn cael ei hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16:00 dydd Llun 24 Mehefin 2019.

Er mwyn ymgeisio am y swydd hon bydd rhaid gwneud y canlynol:

 1. Rhoi rhai manylion cyswllt isod
 2. 2.Lawrlwytho'r pecyn cais ar y dudalen nesaf
 3. 3.Dychwelyd y ffurflen gais a'r ffurflen monitor cyfle cyfartal i dîm AD Gyrfa Cymru:
  Trwy e-bost: hr@careerswales.com
  Trwy'r post:
   HR Enquiries
   HR Officer
   Careers Wales Gyrfa Cymru
   Unit 21
   North Walk
   Cwmbran
   Torfaen
   NP44 1PR

Sylwch nad yw Gyrfa Cymru yn derbyn CVs.

Mae'n rhaid i chi roi eich enw, cyfeiriad a chyfeiriad e-bost, a rhif ffôn neu symudol cyn cyflwyno'r ffurflen hon