gyrfacymru.com | careerswales.com
English

Cynorthwy-ydd Gweinyddol x 2 - Mae'r gallu i gyfathrebu' Gymraeg yn hanfodol

Cyflog: £18,029
Parhaol, 37 awr

Mae Career Choices Dewis Gyrfa Cyf (CCDG) yn is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru. Rydym yn cyflawni cylch gwaith a bennwyd gan Weinidogion Cymru ac yn darparu gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd dwyieithog, annibynnol a diduedd i bobl o bob oed yng Nghymru.

Contract: Parhaol
Oriau: Amser llawn (37 awr)
Swyddfa: Penybont ar Ogwr a Chaerffili
Cyflog: £18,029 - £18,986. Ymysg y buddion deniadol mae oriau hyblyg, 30 diwrnod o wyliau blynyddol, cynllun pensiwn cyfrannol a chynllun arian yn ??l yn gysylltiedig ag iechyd.
Dyddiad Cau: Dylid anfon ceisiadau i AD@gyrfacymru.com erbyn 4pm 20/07/18

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu cymorth gweinyddol a derbynfa effeithlon ac effeithiol i'n timau a'n canolfannau.

Rhaid i ymgeiswyr ddangos eu bod yn meddu ar y canlynol:
Dylid dychwelyd ffurflenni cais wedi'u cwblhau at AD@gyrfacymru.com erbyn 4pm ar 20/07/18

Sylwer na fyddwn yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV. Mae'r swydd-ddisgrifiad llawn, y ffurflen gais a'r ffurflen Asesu Iaith Gymraeg er mwyn gwneud cais am y swydd hon ar gael yn http://ymgeisio.gyrfacymru.com/

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Ni fydd cais a wneir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16:00 dydd Gwener 20 Gorffennaf 2018.

Er mwyn ymgeisio am y swydd hon bydd rhaid gwneud y canlynol:

 1. Rhoi rhai manylion cyswllt isod
 2. 2.Lawrlwytho'r pecyn cais ar y dudalen nesaf
 3. 3.Dychwelyd y ffurflen gais a'r ffurflen monitor cyfle cyfartal i dîm AD Gyrfa Cymru:
  Trwy e-bost: hr@careerswales.com
  Trwy'r post:
   HR Enquiries
   HR Officer
   Careers Wales Gyrfa Cymru
   Unit 21
   North Walk
   Cwmbran
   Torfaen
   NP44 1PR

Sylwch nad yw Gyrfa Cymru yn derbyn CVs.

Mae'n rhaid i chi roi eich enw, cyfeiriad a chyfeiriad e-bost, a rhif ffôn neu symudol cyn cyflwyno'r ffurflen hon