gyrfacymru.com | careerswales.com
English

Technegydd TGCh (De-ddwyrain Cymru)

Cyflog: £22,371 - 23,931
Parhaol, amser llawn (37 awr)

Mae Career Choices Dewis Gyrfa Cyf (CCDG) yn is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru. Rydym yn cyflawni cylch gwaith a bennwyd gan Weinidogion Cymru ac yn darparu gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd dwyieithog, annibynnol a diduedd i bobl o bob oed yng Nghymru.

Rydym yn chwilio am Dechnegydd TGCh i ddatblygu systemau Technoleg Gwybodaeth a sicrhau eu bod yn rhedeg yn effeithlon ar gyfer cwmni a'i staff. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm profiadol, cefnogol a brwdfrydig. Bydd angen teithio rhywfaint o amgylch Cymru.

Buddion deniadol, gan gynnwys oriau hyblyg, 30 diwrnod o wyliau blynyddol, cynllun pensiwn cyfrannol a chynllun arian yn ôl yn gysylltiedig ag iechyd.

Rhaid i'r Technegydd TGCh gael cymhwyster NVQ lefel 3 mewn Technoleg Gwybodaeth neu o leiaf 2 flynedd o brofiad yn gweithio mewn amgylchedd TGCh.

Mae'r swydd-ddisgrifiad llawn a'r ffurflen gais ar gael ar http://ymgeisio.gyrfacymru.com/ Dylid dychwelyd ffurflenni cais wedi'u cwblhau i AD@gyrfacymru.com erbyn 12pm ar 21/01/19.


Sylwer na fyddwn yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV. Croesewir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Ni fydd cais a wneir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12:00 dydd Llun 21 Ionawr 2019.

Er mwyn ymgeisio am y swydd hon bydd rhaid gwneud y canlynol:

 1. Rhoi rhai manylion cyswllt isod
 2. 2.Lawrlwytho'r pecyn cais ar y dudalen nesaf
 3. 3.Dychwelyd y ffurflen gais a'r ffurflen monitor cyfle cyfartal i dîm AD Gyrfa Cymru:
  Trwy e-bost: hr@careerswales.com
  Trwy'r post:
   HR Enquiries
   HR Officer
   Careers Wales Gyrfa Cymru
   Unit 21
   North Walk
   Cwmbran
   Torfaen
   NP44 1PR

Sylwch nad yw Gyrfa Cymru yn derbyn CVs.

Mae'n rhaid i chi roi eich enw, cyfeiriad a chyfeiriad e-bost, a rhif ffôn neu symudol cyn cyflwyno'r ffurflen hon