gyrfacymru.com | careerswales.com
English

Mentor STEM (Conwy)

Cyflog: £22,371 - £23,931
I'w benderfynu

Mae Career Choices Dewis Gyrfa Ltd yn is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru. Rydym yn cyflawni'r cylch gwaith a bennir gan Weinidogion Cymru ac yn darparu gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd annibynnol, diduedd a dwyieithog i bobl o bob oedran yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw y dylai pob person ifanc allu symud yn rhwydd ac yn llwyddiannus i mewn i waith ac y dylai oedolion gael eu hysbrydoli i fod yn gyfrifol am eu gyrfaoedd.

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Gyrfa Cymru "Newid Bywydau" www.careerswales.com/changinglives - ein gweledigaeth strategol sy'n amlinellu sut y caiff gwasanaethau eu datblygu dros y tair blynedd nesaf. Mae'n cynnwys manylion am sut y byddwn yn cyflwyno gwasanaethau i gleientiaid a phartneriaid gan wneud defnydd llawn o dechnoleg flaengar a gwasanaethau digidol.

STEM y Gogledd

Dyma gyfle cyffrous i weithio ar brosiect newydd ar draws Gogledd-orllewin Cymru (Gwynedd, Conwy ac Ynys Môn).
Cyflwynir y prosiect mewn ysgolion ar draws y Rhanbarth yn ystod 2019. Nod y prosiect yw ychwanegu gwerth at y cwricwlwm drwy gydlynu'r broses o gynnig STEM allgyrsiol i bobl ifanc 11-19 oed, er mwyn iddynt gael mynediad at y pynciau a'u hysbrydoli i ddilyn gyrfa ym maes STEM.

Lleoliad: Llandudno

A oes gennych ddiddordeb mewn gweithio mewn partneriaeth â busnesau a chyflogwyr STEM er mwyn helpu i ganfod sut y gallant ymgysylltu â'r byd addysg a chodi ymwybyddiaeth dysgwyr o natur newidiol y byd gwaith, y sgiliau sydd eu hangen a'r cyfleoedd sydd ar gael o fewn y maes STEM?

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn creu, yn sefydlu ac yn cynnal cysylltiadau cadarnhaol â rhwydwaith o gyflogwyr a'u cyrff proffesiynol i gefnogi'r broses o gyflwyno gwasanaethau cysylltu â chyflogwyr i ysgolion ar draws Gogledd-orllewin Cymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn gweithio gyda llwyth achosion cyfranogwyr Blwyddyn 8-13 ym mhob ysgol i godi eu hymwybyddiaeth o'r cyfleoedd sy'n codi o fewn y maes STEM.

Bydd Mentoriaid STEM yn ceisio cyfoethogi a hyrwyddo'r pynciau STEM craidd mewn ysgolion drwy amryw o ymyriadau pwrpasol.

Mae hon yn gyfle cyffrous i weithio fel Mentor STEM amser llawn yng Nghonwy.

Bydd yn ofynnol i'r ymgeiswyr llwyddiannus gael Datgeliad Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddelfrydol ar gyfer y swydd hon.

Noder, nid ydym yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV. Chroesewir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Ni chaiff cais a wneir yn Gymraeg ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Ceir buddiannau deniadol gan gynnwys oriau hyblyg, 30 diwrnod o wyliau blynyddol (pro rata i weithwyr rhan-amser), cynllun pensiwn cyfrannol a chynllun arian yn ôl sy'n gysylltiedig ag iechyd.

Arian yr UE: Buddsoddi yng Nghymru

Ariennir y swyddi hyn yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Ceir arian gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru ar gyfer Prosiect STEM y Gogledd.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 09:00 dydd Llun 28 Ionawr 2019.

Er mwyn ymgeisio am y swydd hon bydd rhaid gwneud y canlynol:

 1. Rhoi rhai manylion cyswllt isod
 2. 2.Lawrlwytho'r pecyn cais ar y dudalen nesaf
 3. 3.Dychwelyd y ffurflen gais a'r ffurflen monitor cyfle cyfartal i dîm AD Gyrfa Cymru:
  Trwy e-bost: hr@careerswales.com
  Trwy'r post:
   HR Enquiries
   HR Officer
   Careers Wales Gyrfa Cymru
   Unit 21
   North Walk
   Cwmbran
   Torfaen
   NP44 1PR

Sylwch nad yw Gyrfa Cymru yn derbyn CVs.

Mae'n rhaid i chi roi eich enw, cyfeiriad a chyfeiriad e-bost, a rhif ffôn neu symudol cyn cyflwyno'r ffurflen hon