gyrfacymru.com | careerswales.com
English

Cydlynydd Marchnata

Cyflog: £24,972 - 30,175
Amser llawn (37 awr yr wythnos)

Cydlynydd Marchnata - Gradd Cyflog 4, y cyflog cychwynnol yw £24,972

Mae Gyrfa Cymru (is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru) yn chwilio am unigolyn profiadol i gydlynu ystod o weithgareddau marchnata sydd wedi'u targedu er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r amrywiaeth o wasanaethau a ddarperir gan Gyrfa Cymru, cynyddu mynediad ac ymgysylltiad ac ychwanegu at broffil y cwmni gyda phartneriaid a rhanddeiliaid allanol.
Gyrfa Cymru yw'r prif ddarparwr Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd yng Nghymru, ac mae'n darparu gwasanaeth gyrfaoedd diduedd, annibynnol a dwyieithog i bobl o bob oed drwy amrywiol gyfryngau. Rydym yng nghanol rhaglen Trawsnewid Digidol fawr a fydd yn ein sicrhau ein rhoi ar flaen y gad o ran darparu gwasanaethau gyrfaoedd modern. Beth am ymuno â ni a bod yn rhan o'r cyfnod newydd a chyffrous hwn i Gyrfa Cymru a'n cynorthwyo i gyflwyno gwasanaethau a fydd gwell byth i'n cwsmeriaid?

Er mwyn bod yn addas ar gyfer y swydd hon mae'n rhaid eich bod wedi eich addysgu i lefel gradd neu safon gyfatebol mewn maes perthnasol neu feddu ar brofiad mewn maes perthnasol sy'n dangos bod gennych wybodaeth ac arbenigedd cyfatebol. Dylech allu dangos eich bod yn meddu ar:Lleolir y swydd yng Nghaerdydd.
Dylid gwneud cais ar-lein yn http://ymgeisio.gyrfacymru.com/

Dylid dychwelyd y ceisiadau i ad@gyrfacymru.com erbyn 9am ar 21/05/19.

Noder, nid ydym yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV. Croesewir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Ni chaiff cais a wneir yn Gymraeg ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Gyrfa Cymru Careers Wales yw enw masnachu Career Choices Dewis Gyrfa Ltd, sef is-gwmni dan berchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 09:00 dydd Mawrth 21 Mai 2019.

Er mwyn ymgeisio am y swydd hon bydd rhaid gwneud y canlynol:

 1. Rhoi rhai manylion cyswllt isod
 2. 2.Lawrlwytho'r pecyn cais ar y dudalen nesaf
 3. 3.Dychwelyd y ffurflen gais a'r ffurflen monitor cyfle cyfartal i dîm AD Gyrfa Cymru:
  Trwy e-bost: hr@careerswales.com
  Trwy'r post:
   HR Enquiries
   HR Officer
   Careers Wales Gyrfa Cymru
   Unit 21
   North Walk
   Cwmbran
   Torfaen
   NP44 1PR

Sylwch nad yw Gyrfa Cymru yn derbyn CVs.

Mae'n rhaid i chi roi eich enw, cyfeiriad a chyfeiriad e-bost, a rhif ffôn neu symudol cyn cyflwyno'r ffurflen hon