gyrfacymru.com | careerswales.com
English

Cynghorwyr Gyrfa

Cyflog: £22,371 - 30,175
Amser llawn (37 awr yr wythnos)

Cynghorwyr Gyrfa, mae'r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon - cyflog cystadleuol - telerau ac amodau ardderchog - swyddi gwag yng Ngheredigion.

Allwch chi ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc ac oedolion i gymryd camau cadarnhaol tuag at wireddu eu huchelgais?
Hoffech chi gyfrannu at ddatblygu sgiliau ac economi Cymru yn y dyfodol?

Hoffech chi weithio i sefydliad cenedlaethol proffesiynol, modern ac arloesol a gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl?
Mae Gyrfa Cymru yn wasanaeth sy'n rhoi cyfarwyddyd i bobl o bob oed ac yn cefnogi pobl ifanc mewn addysg a chwsmeriaid yn y farchnad lafur. Ni yw'r unig sefydliad cenedlaethol yng Nghymru sy'n cynnig gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd diduedd. Mae ein cynghorwyr yn frwd dros gynorthwyo pobl i gyflawni eu potensial.

Rydym yn recriwtio Cynghorydd Gyrfa cymwysedig neu dan hyfforddiant i weithio gydag ystod eang o oedolion a phobl ifanc. Cyflog Cynghorwyr Gyrfa yw £24-972 - £30,175 a chyflog Cynghorwyr Gyrfa Dan Hyfforddiant yw £22,371 - £23,931.

Gweithio gyda phobl ifanc ac oedolion yn y Farchnad Lafur:

Mae ein cynghorwyr gyrfa sy'n gweithio gyda phobl ifanc ac oedolion yn y farchnad lafur yn cynnig cymorth asesu a chyfarwyddyd er mwyn helpu i'w cyflwyno neu eu hailgyflwyno i'r farchnad lafur. Maen nhw'n gweithio gydag ystod o grwpiau cwsmeriaid, gan gynnwys y rhai sy'n ddi-waith yn y tymor byr neu'r hirdymor, y rhai sy'n economaidd anweithgar, pobl â rhwystrau'n ymwneud ag iechyd ac anabledd a'r rhai sydd eisiau newid gyrfa. Maen nhw hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau lleol a chenedlaethol gan gynnwys darparwyr hyfforddiant, canolfannau byd gwaith, timau troseddau ieuenctid, cyflogwyr a sefydliadau proffesiynol eraill i gefnogi eu cwsmeriaid i ddychwelyd i addysg, hyfforddiant a chyflogaeth barhaol.

Mae'r cynghorwyr yn defnyddio ystod o offer a sgiliau i gefnogi'u gwaith ac mae hyn yn amrywio o gymorth un i un, cynnal sesiynau grwp sy'n canolbwyntio ar gyflogadwyedd i gyflwyno gwybodaeth drwy gyfrwng ystod o dechnolegau digidol.
Os hoffech yr her o weithio gyda phobl ifanc ac oedolion o bob gallu a chefndir yn y farchnad lafur, gan eu hysgogi a'u hysbrydoli i gyrraedd eu nodau, a bod gennych y gallu i greu perthnasau effeithlon gydag ystod o sefydliadau partner, yna hoffem glywed gennych.

Byddem yn croesawu'n arbennig geisiadau oddi wrth bobl sydd â chefndir o weithio:


Mae gennym swydd wag ar gyfer cynghorydd gyrfa / a neu gynghorydd gyrfa dan hyfforddiant amser llawn i weithio gyda phobl ifanc ac oedolion yn y farchnad lafur yng Ngheredigion. Mae'r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae gofyn i chi deithio o amgylch Cymru, ac yn achlysurol yn y DU er mwyn cyflawni eich dyletswyddau a/neu i fynychu digwyddiadau dysgu a datblygu. Rydych chi'n gyfrifol am sicrhau bod eich trefniadau trafnidiaeth yn ddigonol i'ch galluogi i gyflawni eich dyletswyddau a/neu fynychu digwyddiadau dysgu a datblygu.

Rhaid i Gynghorwyr Gyrfa Cymwysedig feddu ar gymhwyster Diploma mewn Cyfarwyddyd a Datblygu Gyrfa FfCCh Lefel 6 (neu gymhwyster cyfatebol) a bod yn gymwys i ymuno â Chofrestr Ymarferwyr y Sefydliad Datblygu Gyrfa.
Os nad ydych eisoes wedi ennill y cymhwyster FfCCh, byddwn yn rhoi'r hyfforddiant a'r cymorth sydd ei angen arnoch i wneud hynny.

Dylai Cynghorwyr Gyrfa dan Hyfforddiant fod wedi'u haddysgu i lefel gradd neu safon gyfatebol a byddant yn cwblhau Diploma Lefel 6 mewn Cyfarwyddyd a Datblygu Gyrfa. Cymhwyster galwedigaethol ar lefel gradd yw hwn, a fe'i cwblheir yn y gweithle, ond bydd gofyn i'r dysgwr ddysgu'n annibynnol yn ei amser ei hun.
Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus gael Datgeliad Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae'r swydd-ddisgrifiad llawn, ffurflen gais a ffurflen Asesiad Cymraeg ar gael yma http://ymgeisio.gyrfacymru.com/ Dylid dychwelyd y ceisiadau i ad@gyrfacymru.com erbyn 9am ar 21/05/19. Bydd y broses ddethol yn cynnwys sesiwn mewn canolfan asesu, gyda'r ymgeiswyr llwyddiannus yn mynd ymlaen i'r cam cyfweliad terfynol.

Sylwer nad ydym yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV.
Croesewir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Ni fyddwn yn trin cais am swydd yn y Gymraeg yn llai ffafriol na chais yn Saesneg.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 09:00 dydd Mawrth 21 Mai 2019.

Er mwyn ymgeisio am y swydd hon bydd rhaid gwneud y canlynol:

 1. Rhoi rhai manylion cyswllt isod
 2. 2.Lawrlwytho'r pecyn cais ar y dudalen nesaf
 3. 3.Dychwelyd y ffurflen gais a'r ffurflen monitor cyfle cyfartal i dîm AD Gyrfa Cymru:
  Trwy e-bost: hr@careerswales.com
  Trwy'r post:
   HR Enquiries
   HR Officer
   Careers Wales Gyrfa Cymru
   Unit 21
   North Walk
   Cwmbran
   Torfaen
   NP44 1PR

Sylwch nad yw Gyrfa Cymru yn derbyn CVs.

Mae'n rhaid i chi roi eich enw, cyfeiriad a chyfeiriad e-bost, a rhif ffôn neu symudol cyn cyflwyno'r ffurflen hon